Shab e Barat ki Fazeelat aur Khair Ul Qaroon

Shab e Barat ki Fazeelat aur Khair Ul Qaroon

Shab e Barat aur khair ul qaroonShab-e-barat ki Ehmiyat aur Fazilat Sahaba ke zamane se:

Ummat e Muslima ke jo khair ul qaroon hain, yani Sahaba e Karam R.A ka dor, Tabaeen ka dor, Taba Tabaeen ka dor, Is mai bhi raat ki fazilat se faida uthane ka ehtimam kia jata raha. Log is raat ke naadir ibadat ka khususi ehtimam kar rahe hain. Lihaza is ko biddat kehna, ya be niyad aur be asal kehna durust nahi. Sahi baat yahi ke ye fazeelat wali raat hai. Is raat mai jagna, Is mai ibadat karna baais ajro sawab hai, aur is ki khususi ehmiyat hai.

 

>> Koi khas ibadat muqarrar nahi Shab e Barat

Leave a Comment