benefits of surah yunus in urdu

benefits of surah yunus in urdu 1

benefits of surah yunus in urdu

benefits of surah yunus in urdu
                                                                 surah yunus ki fazilat
                                                                benefits of surah yunus
                                                                        surah benefits
                                                                   surah yunus benefits
                                                                   quran surah benefits.

agar kisi shakhs ke boht se dushman hon to ye surat SURAH YUNUS inki dushmani rafa karne aur fatah aur nusrat dilane ke liye be nazeer he.jo shakhs isko 21 baar parhe koi dushman is par ghalib na ho sake agar SURAH YUNUS ko deo pari ki takleef door karne ke liye haran ki chilli par likh kar baazu par baandhe har qisim ke ranj-o-bala se aman men rahe hamesha SURAH YUNUS parhne wala mot ki tangi aur sakhti-e-qabar se mehfooz rahe ga.agar iska taweez bana kar bache ke gale men bandha jaey to is par nazr-e-bad ka asar nahi hota.agar koi musibat ya tangi darpesh ho to is suratv SURAH YUNUS ko 13 baar rozana 13 din parhe wo takleef rafa ho jaey gi.agar kisi par nahaq muqadma parh gaya ho aur wo qaid-o-jehel chala gaya ho to ise chahye ke wo rozana baad namaz-e-asar parhe.INSHAH ALLAH rehai ho jaey gi.

Leave a Comment