benefits of surah hood in urdu

benefits of surah hood in urdu 1

benefits of surah hood in urdu

benefits of surah hood in urdu 2
                                                                benefits of surah hood
                                                                         quran surah
                                                                  surah hood ki fazilat
                                                                          surah hood.

jab koi mushkil pesh aey 13 baar SURAH HOOD ko parhe jab koi dushman se maghloob ho haran ki chilli par is surat SURAH HOOD ko likh kar apne paas rakhe dushmano par zarfyaab hoga.jab kisi shakhs ko koi musibat ya mushkil kaam pesh ajaey to is mubarak surat SURAH HOOD ko 13 dafa parh kar HAQ TA’ALA se basidq-e-dil dua maange KHUDA ke fazl-o-karam se maqsad hasil hoga aur takleef-o-musibat tal jaey agar is surat ka rozana wird jaari rakhe to har qisim ke ranj-o-afaat-o-balyat se mehfooz rahe ga.

Leave a Comment