benefits of surah al qamar in urdu

benefits of surah al qamar in urdu 1

benefits of surah al qamar in urdu

benefits of surah al qamar in urdu
                                                                       surah qamar
                                                                surah qamar benefits
                                                                     surah al qamar
                                                                     surah benefits
                                                             benefits of surah al qamar.

badshah aur hakim zalim ke khof-o-khatare ke liye har shab jumme ko sidq-o-khuloos ke sath parhe BAFAZL-E-KHUDA TA’ALA se kal fikr-o-andeshe door honge.agar kisi ko kisi tarah ka ranj-o-gham dar pesh ho ya dushman ka khof ho SURAH AL QAMAR ko parhne se sab khof jate rehte hen.agar is surat SURAH AL QAMAR ko namaz-e-jumma se pehle likh kar pagrhi ke andar bandh kar rakhna ba’as-e-izzat-o-waqqar he.

Leave a Comment