benefits of surah al inshiqaq in urdu

benefits of surah al inshiqaq in urdu 1

benefits of surah al inshiqaq in urdu

benefits of surah al inshiqaq in urdu
                                                           benefits of surah al inshiqaq
                                                                    surah al inshiqaq
                                                                surah inshiqaq benefits
                                                              surah al inshiqaq ki fazilat.

SURAH AL INSHIQAQ ko dard-ze wali aurat ko parh kar dam kare to is surat SURAH AL INSHIQAQ ki barkat se dard jata rahe ga aur bacha jald peda hoga.aur jo tangi-e-qabar se darta ho is surat SURAH AL INSHIQAQ ko subha sham hamesha parhta rahe isko qabar ki tangi na hogi.qabar baagh-e-jannat ban jaey gi.qayamat ke din ye surat SURAH AL INSHIQAQ isshakhs ke parhne wale ko bakhshwaey gi.SURAH AL INSHIQAQ ko parh kar bichu waghera ke kaatne par dam karen to dard jata rahe ga.

Leave a Comment