Ramzan kay Ashray ki Dua

21 / 100

Ramzan kay Ashray ki Dua

Ramzan ke mahine mai 3 ashre hote hain.

1 – Rehmat ka Ashra.

2 – Maghfirat ka Ashra.

3 – Jahannum se Azadi se Ashra.

Rehmat ka Ashra: (pehla ashra)

Tarjuma: Aye Zinda! Aye qaim rehne wale! mai tujh se teri rehmat talab karta hoon.

Ramzan ka pehla ashra

Maghfirat ka Ashra:(doosra ashra)

Tarjuma: Mai Allah se har gunah ki bakhshish talab karta hoon jo mera rab hai aur mai toba karta hoon.

Ramzan ka doosra ashra

 

Jahannum se Azadi ka Ahsra:(teesra ashra)

Tarjuma: Aye Allah hum ko aag ke azaab se bacha.

Doosri Dua:

Tarjuma: Aye Allah tu bohot zyada maaf farmane wala hai, Maaf karne ko pasand karta hai bas tu hamen maaf farmade aye maghfirat karne wale.

Ramzan ka teesra ashra

Leave a Comment