benefits of surah ahqaf in urdu

benefits of surah ahqaf in urdu 1

benefits of surah ahqaf in urdu

benefits of surah ahqaf in urdu 2
                                                                        surah ahqaf
                                                                       surah al ahqaf
                                                                 surah ahqaf ke fazail
                                                                 surah ahqaf benefits.

SURAH AHQAF ko 3 martaba parh kar hassar khinche.jumla-e-balyat se mehfooz rahe ga.agar mushk-o-za’afran se likh kar SURAH AHQAF ko banazar ahetyat kisi ko pila de isko jadu aur nazr-e-bad ka asar na ho.aur har tarah ke bohtan aur tohmat aur jhoot aur gheebat se bache jin-o-ins ke shar se mehfooz rahe ga.

Leave a Comment