benefits of surah ahqaf in urdu

benefits of surah ahqaf in urdu

                                                                        surah ahqaf
                                                                       surah al ahqaf
                                                                 surah ahqaf ke fazail
                                                                 surah ahqaf benefits.

SURAH AHQAF ko 3 martaba parh kar hassar khinche.jumla-e-balyat se mehfooz rahe ga.agar mushk-o-za’afran se likh kar SURAH AHQAF ko banazar ahetyat kisi ko pila de isko jadu aur nazr-e-bad ka asar na ho.aur har tarah ke bohtan aur tohmat aur jhoot aur gheebat se bache jin-o-ins ke shar se mehfooz rahe ga.

Check Also

Meethe Dahi Bade Cooking Recipe in Urdu

Meethe Dahi Bade Cooking Recipe in Urdu

Urdutotke provides you special Meethe Dahi Bade cooking recipe in Urdu and Roman Hindi. Urdu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *