benefits of surah tehreem in urdu

benefits of surah tehreem in urdu 1

benefits of surah tehreem in urdu

benefits of surah tehreem in urdu
                                                              benefits of surah tehreem
                                                                       surah benefits
                                                                       surah tahreem
                                                                       surah at tahrim
                                                                 surah tahreem benefits
                                                                       surah e tehreem.

jo koi SURAH TEHREEM ko 21 martaba parh kar dushman ke paas jaey wo is par meherbaan ho kar pesh aey ga.SURAH TEHREEM parhne se agar qarazdaar ho to qarza utar jaey ga.SURAH TEHREEM parhne se agar koi andeho to jata rahe ga.SURAH TEHREEM parhne se mirgi wale ko aram ajaey ga.

Leave a Comment