benefits of surah tehreem in urdu

benefits of surah tehreem in urdu 1

benefits of surah tehreem in urdu

benefits of surah tehreem in urdu
benefits of surah tehreem
 surah benefits
 surah tahreem
 surah at tahrim
 surah tahreem benefits
 surah e tehreem.

jo koi SURAH TEHREEM ko 21 martaba parh kar dushman ke paas jaey wo is par meherbaan ho kar pesh aey ga.SURAH TEHREEM parhne se agar qarazdaar ho to qarza utar jaey ga.SURAH TEHREEM parhne se agar koi andeho to jata rahe ga.SURAH TEHREEM parhne se mirgi wale ko aram ajaey ga.

Leave a Comment