benefits of surah najam in urdu

benefits of surah najam in urdu 1

benefits of surah najam in urdu

benefits of surah najam in urdu
                                                                          surah najam
                                                                 benefits of surah najam
                                                                         surah an najm
                                                                    surah najm benefits
                                                                   surah najam ke fazail.

agar husool-e-hajat ke liye koi shakhs SURAH NAJAM ko 21 baar parhe iski dil ki muraad poori ho.dard-e-ze ke waste agar SURAH NAJAM ko likh kar aurat ke sar men bandhe BAFAZL-E-KHUDA KAREEM foran bacha peda ho.jo shakhs hiran ki chilli par SURAH NAJAM ko likh kar apne paas rakhe to har ek par ghalib rahe ga aur izzat boht barhe gi.

Leave a Comment