benefits of surah al qasas in urdu

benefits of surah al qasas in urdu

benefits of surah al qasas in urdu
                                                                benefits of surah qasas
                                                                        surah qasas
                                                                      surah benefits
                                                                surah qasas ki fazilat.

jo shakhs SURAH AL QASAS ko parhta rahe ise chand cheezen KHUDA WAND KAREEM ata farmaey ga.1 wo ke siddiqon ke zumre men shumar kiya jaey ga aur qayamat ke din farishte iske sidq par gawahi denge.2 ye ke ye surat SURAH AL QASAS jis maal ya ghalle men likh kar rakhi jaey wo chori se mehfooz rahe ga.3 bimar par ye surat SURAH AL QASAS dam ki jaey to ALLAH TA’ALA ise shifa inayat karega.aur bimar ki bimari jati rahe gi.

Check Also

Fever Treatment in Urdu

Bukhar ki Dua aur Elaj in Urdu

68 / 100 Powered by Rank Math SEO Urdutotke provides you the best dua of …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *