benefits of surah al nahl in urdu

benefits of surah al nahl in urdu 1

benefits of surah al nahl in urdu

benefits of surah al nahl in urdu
                                                               benefits of surah al nahl
                                                                       surah al nahl
                                                                        quran surah
                                                                 surah al nahl ki fazilat.

jo shakhs dushman ki taraf se nehayat fikar mand ho ise chahye ke sidq-e-dil se SURAH AL NAHL ko 108 baar parh kar apne gird hassaar khinche INSHAH ALLAH is surat ki barkat se iske tamam dushman paraganda aur pareshan hon aur agar is surat SURAH AL NAHL ko likh kar apne paas rakhe tamam dushman iske farmabardar aur taabedaar hon ge.agar SURAH AL NAHL ko likh kar kisi baagh men rakh diya jaey to tamam darakhton ko phal lag jaenge.agar majme men rakhen to wo muntashir aur pareshan ho jaeyga.

Leave a Comment