benefits of surah al maarij in urdu

benefits of surah al maarij in urdu 1

benefits of surah al maarij in urdu

benefits of surah al maarij in urdu
                                                                      surah al maarij
                                                                       surah al quran
                                                                surah al maarij benefits
                                                                surah al maarij ki fazilat.

SURAH AL MAARIJ ko jo koi waste sulah sulah aur dafa jang-o-jadal ke 108 mrtaba parhe larhai moqoof aur sulah ho jaey agar kisi shakhs ko ahetlam ho jata ho to SURAH AL MAARIJ ko 8 martaba parh kar so jaey is surat SURAH AL MAARIJ ki barkat se shetani waswasa jata rahe ga.

Leave a Comment