benefits of surah al maarij in urdu

benefits of surah al maarij in urdu 1

benefits of surah al maarij in urdu

benefits of surah al maarij in urdu
surah al maarij
 surah al quran
surah al maarij benefits
surah al maarij ki fazilat.

SURAH AL MAARIJ ko jo koi waste sulah sulah aur dafa jang-o-jadal ke 108 mrtaba parhe larhai moqoof aur sulah ho jaey agar kisi shakhs ko ahetlam ho jata ho to SURAH AL MAARIJ ko 8 martaba parh kar so jaey is surat SURAH AL MAARIJ ki barkat se shetani waswasa jata rahe ga.

Leave a Comment